Onze school

Ieder kind is er één

Wij gaan er van uit, dat elk kind iets eigens heeft. Hieruit volgt dat kinderen niet dezelfde, van te voren uitgestippelde, ontwikkelingslijn volgen. Er zullen altijd kinderen zijn die niet volledig voldoen aan het te verwachte ontwikkelingspatroon. Kinderen kunnen zich sneller of minder snel ontwikkelen dan van te voren is te verwachten en hebben onze speciale aandacht en zorg nodig. Het streven is steeds om onze zorg te verbreden en rekening te houden met de specifieke onder-wijsbehoeften van onze leerlingen. Onder zorgbreedte verstaan wij de mate waarin wij mogelijkheden ontwikkelen om kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsniveaus en gedragskenmerken zinvolle pedagogische en didactische begeleiding te bieden

1-zorgroute

Kbs de Werft is reeds enkele jaren geleden gestart met het volgen en begeleiden van de kinderen via de zogenaamde ‘1-zorgroute’. Deze 1-zorgroute gaat ervan uit dat elk kind behoefte heeft aan zorg, aangepast aan zijn of haar mogelijkheden en beperkingen. Alle kinderen uit een groep worden daarom opgenomen in een groepsoverzicht. In het groepsplan worden de kinderen gegroepeerd naar hun onderwijsbehoeften. In het groepsplan worden concrete doelstellingen geformuleerd waaraan gewerkt gaat worden en beschrijven we de manier waarop we dat doen.