Medezeggenschaps Raad

Missie en visie

De MR van de Werft wil een prettig, positief en constructief adviesorgaan en gesprekspartner voor directie, teamleden en leerlingen en hun ouders zijn. Zij controleert het actieve (actuele én toekomstige) schoolbeleid via de rechten die de Wet op de MR haar toekent. Dit zijn het recht van advies, het recht van instemming, initiatief & informatie en het recht op overleg.

Sommige bestuurlijke zaken zijn zo belangrijk, dat de wetgever heeft gesteld: Personeel en ouders van leerlingen moeten inspraak hebben. Inspraak op het beleid van het bevoegd gezag d.w.z.  INOS-bestuur  en de directie van De Werft.

Feitelijk maakt onze MR mede het beleid van De Werft.

Zie voor de rechten van de MR het medezeggenschapsreglement van INOS te vinden op de website van ons bestuur. Klik hier voor meer informatie.

Samenstelling

Onze MR bestaat voor de helft uit personeel van school en voor de andere helft uit ouders van leerlingen. Momenteel bestaat de MR van De Werft uit:

Oudergeleding:

 • Femke (moeder van Floor en Roos, groep 3)
 • Diana (moeder van Arthur en Daniël, groep 3 en 8)
 • Matthijs (vader van Emma, groep 1-2)

Team:

 • Evelien (Intern Begeleider)
 • Will (juf van groep 1-2A)
 • Luuk (secretaris / meester van groep 8)

Contact

Al onze MR-leden zijn bereikbaar via e-mail: kbsdewerft_mr@inos.nl. U kunt hen natuurlijk ook aanspreken als u ze in of rondom de school ziet. Ze ontmoeten u graag! Uw input voor vergaderingen, vragen of opmerkingen zijn van harte welkom.

GMR

De MR van De Werft heeft nauwe banden met de ‘overkoepelende MR’ van Stichting INOS, de zogenaamde Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Bestuurlijke of organisatorische onderwerpen die alle INOS-scholen aangaan, regelen de afzonderlijke MR’s niet alleen hun eigen school, maar die heeft de MR met een duidelijke opdracht overgedragen aan de GMR.

MR-vergaderingen en verslagen

Vergaderingen

Tenminste 6 keer per jaar komt de MR bijeen in vergadering. Tijdens het eerste deel van de vergadering is er iemand van de directie aanwezig. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij er over individuele personen wordt gesproken of als een derde van de MR aangeeft dat een onderwerp intern besproken dient te worden.

Vergaderdata lopend schooljaar:

Data vergaderingen 2020-2021

 • MR 1 dinsdag 29 september
 • MR 2 donderdag 19 november
 • MR 3 dinsdag 19 januari
 • MR 4 donderdag 11 maart
 • MR 5 dinsdag 20 april
 • MR 6 donderdag 24 juni

Verslagen en afspraken

Alle bespreekpunten noteren we in onze notulen. Onderstaand de vastgestelde notulen van het afgelopen jaar. Ook heeft onze MR een Huishoudelijk Reglement. Hierin staan alle afspraken die we als MR-leden met elkaar hebben gemaakt.

Notulen voorgaande vergaderingen:

Schooljaar 2020-2021
Schooljaar 2019-2020

Huishoudelijk reglement