Verlof aanvragen en verzuim

De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Schoolgaande kinderen zijn minimaal 12 weken in een schooljaar vrij, die data worden ruim van tevoren vastgesteld. U wordt geacht in die periode uw vakantie in te plannen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunt u buiten de schoolvakanties verlof voor uw kind aanvragen. Dit kan voor maximaal 10 schooldagen. De eerste twee weken na de zomervakantie mag nooit extra verlof gegeven worden.

Vrijstelling van geregeld schoolbezoek

Soms kan een leerling vrijstelling krijgen om naar school gaan. Dit heet vrijstelling van geregeld schoolbezoek. Dan is er geen sprake van schoolverzuim of spijbelen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • ziekte;
  • schorsing;
  • een religieuze feestdag;
  • een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind;
  • een begrafenis van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind.

Ouders en leerlingen moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zie hiervoor de schoolgids van de school. De directeur van de school moet vooraf geïnformeerd worden.

Voor het voldoen aan religieuze verplichtingen of de viering van niet-christelijke feestdagen, zoals bijvoorbeeld het Suikerfeest of Offerfeest, kan maximaal één dag per verplichting worden toegekend. Het recht op vrijstelling om deze redenen is vastgelegd in artikel 11 onder e van de Leerplichtwet 1969. Richtlijnen hiervoor zijn uitgewerkt in de ‘Handleiding Strafrechtelijke Aanpak Schoolverzuim van het Openbaar Ministerie’.

Bij afwezigheid vanwege religieuze verplichtingen is een mededeling (vooraf!) dat een leerling niet op school aanwezig zal zijn voldoende. Er is dus geen sprake van het wel of niet verlenen van verlof door het hoofd van de school. Een leerling mag een schooldag afwezig zijn van school vanwege de viering van het Suikerfeest. Dit geldt alleen voor de dag van de viering zelf.
Er kan geen toestemming worden gegeven voor meerdere dagen verlof om niet-christelijke feestdagen met familie in het buitenland te vieren. Ouders kunnen er zelf voor kiezen om deze feestdagen in het buitenland te vieren, maar dit is niet noodzakelijk voor de geloofsbeleving.

Leest u eerst ook via deze link de Richtlijnen OM verlof

Op vakantie buiten de schoolvakanties

Heeft u of uw partner aantoonbaar een speciaal beroep waardoor het onmogelijk is om in één van de reguliere schoolvakanties op vakantie te  gaan, dan kunt u bij de directeur van de school toestemming vragen voor extra verlof buiten de schoolvakanties. U dient dit minimaal 6 weken van te voren aan te vragen. Onder bepaalde voorwaarden kan uw kind extra vrij krijgen. Dit kan maximaal één keer per schooljaar. U heeft alleen recht op dit extra verlof bij een zeer beperkt aantal beroepen, bijvoorbeeld in de toeristische sector. Vrijstelling van geregeld schoolbezoek voor bijvoorbeeld het maken van een wereldreis of het nemen van een “sabatical year” is niet toegestaan.


Wanneer kan mijn kind geen extra vrije dag(en) krijgen?

Kinderen mogen niet zonder reden van school weg blijven. Redenen voor schoolverzuim die volgens de Leerplichtwet niet zijn toegestaan zijn bijvoorbeeld:
– familiebezoek in het buitenland;
– vakantie in een goedkope periode of met een speciale aanbieding;
– gebrek aan boekingsmogelijkheden in de reguliere schoolvakanties;
– eerdere of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
– verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin vrij zijn;
– vakantiespreiding;
– samen reizen.

Wie beslist er over (extra) verlof?
Over verlof tot 10 dagen beslist de directeur van de school. Verlof meer dan 10 dagen moet worden aangevraagd bij de directeur van de school. Deze stuurt de aanvraag dan door naar het RBL dat daarover beslist.

Verzuim

Relatief verzuim

Als uw kind wel ingeschreven staat bij een school, maar regelmatig niet naar school gaat, dan is er sprake van relatief verzuim. De leerplichtambtenaar kan u en uw kind aanspreken op dit verzuim.

Als uw kind een geldige reden heeft om niet naar school te gaan, heet dit ‘geoorloofd verzuim’. Bijvoorbeeld verlof voor een bruiloft, begrafenis of jubileum. Kunt u door uw werk niet in de schoolvakantie op vakantie, dan kunt u vakantieverlof krijgen. U moet dit verlof wel schriftelijk 8 weken van te voren aanvragen bij de directie van school. De directie toetst of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet.

Als uw kind ziek is en u heeft hem/haar ziek gemeld, dan heet dit ziekteverzuim. Dit is een vorm van geoorloofd verzuim. Als de school denkt dat er iets aan de hand is, kan de school contact opnemen met de jeugdarts of leerplichtambtenaar. Dit wordt ook gedaan als door het ziekteverzuim de schoolloopbaan van uw kind in gevaar komt. Er wordt dan samen gezocht naar een oplossing.

Als uw kind zonder geldige reden van school wegblijft, heet dat ‘ongeoorloofd verzuim’. Dit gaat om spijbelen of regelmatig te laat komen.

Luxe verzuim

Van luxe verzuim is sprake wanneer uw kind ongeoorloofd van school weg blijft als u onder schooltijd op vakantie gaat. Dit verzuim wordt door de school gemeld aan de leerplichtambtenaar.

Formulieren

Formulieren voor het aanvragen van verlof vindt u hieronder: